Cài đặt phần mềm Yoosee và Đăng ký

CÀI ĐẶT YOOSEE VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Tìm phần mềm (AppStore hoặc GooglePlay) với tên “Yoosee” và cài đặt vào điện thoại.

Sau khi cài đặt, check chọn lần lượt By MobileBy Email/ID, khai báo thông tin xong, bấm Register để đăng ký tài khoản

Yoosee

Lưu ý: Password khai báo cả 2 phần Mobile và Email phải trùng nhau

Xong xuôi, Login để sử dụng, phần mềm sẽ vào phần Device list

Như vậy, bạn đã Cài đặt và Đăng ký thành công

Related Posts: